• Króliczki

     • Króliczki, to grupa dzieci 6 letnich. 

      W grupie pracują nauczyciele: Dorota Dubrawska, Aleksandra Cena

      Język angielski: Małgorzata Zawila

      Psycholog - Aleksandra Sadłek

      Logopeda - Emilia Gnyś

      Terapeuta pedagogiczny - Aleksandra Borys

      Pedagog specjalny - Aleksandra Borys, Dorota Sojka

       

      Konsultacje indywidualne z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024 odbywać się będą:

      Aleksandra Cena: Poniedziałek 11:15 - 11:45

                                 wtorek: 15:00 - 15:30 (zmiana organizacyjna!)

      Dorota Dubrawska: Czwartek 12:00 - 13:00

   • Zamierzenia na miesiąc MAJ 2024

     

    Krąg tematyczny : Biało-czerwony maj

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w organizowanych zabawach ruchowych i przestrzegania zasad zapewniających bezpieczeństwo

    • doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji

    • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalenie właściwego kierunku kreślenia od lewej strony do prawej, od góry do dołu

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

    • kształtowanie umiejętności opisywania emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z innymi ludźmi, z przyrodą, ze sztuką

    • kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacji porażki i sukcesu innych

    • kształtowanie świadomości swoich mocnych i słabych stron oraz pozytywnego stosunku do zdarzeń

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • kształtowanie postawy szacunku, akceptacji, tolerancji i życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku, uwrażliwianie na ich potrzeby

    • kształtowanie świadomości przynależności narodowej i pełnienia różnych ról społecznych

    • kształtowanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą

    OBSZAR POZNAWCZY

    • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas przeprowadzania doświadczeń badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne

    • wdrażanie do kontrolowania poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, gramatycznym oraz podejmowania prób samodzielnej poprawy błędów

    • kształtowanie umiejętności czytania – poznanie liter „f", „F"

    • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski

    • wdrażanie do postawy poszanowania symboli narodowych: flagi, godła i hymnu

    • kształtowanie umiejętności śpiewania hymnu państwowego, z zachowaniem właściwej postawy ciała, zaznajamianie z sytuacjami, w których jest grany hymn państwowy

    • kształtowanie umiejętności porównywania cech wielkościowych przedmiotów

    • doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni

    • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz zapisywania działań matematycznych za pomocą symboli matematycznych

    • kształtowanie znajomości wybranych monet i banknotów, znaczenia pieniędzy w życiu codziennym

    • kształtowanie świadomości przynależności społecznej i terytorialnej: moja rodzina, moje miasto, mój region, mój kraj

     

    Krąg tematyczny : Podróże po Europie

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

    • wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną, zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych OBSZAR EMOCJONALNY

    • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną

    • doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen odnoszących się do wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności

    • kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole, odpowiedniego posługiwania się sztućcami podczas posiłków

    • kształtowanie umiejętności nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas okazjonalnych poczęstunków

    • kształtowanie umiejętności przygotowywania posiłków z przestrzeganiem zasad higieny i bezpieczeństwa

    • kształtowanie postawy szacunku wobec odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

    • doskonalenie umiejętności zachowywania się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

    OBSZAR POZNAWCZY

    • wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

    • doskonalenie umiejętności ilustrowania zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną

    • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter

    • kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć

    • doskonalenie umiejętności opisywania obrazków, doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi

    • poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i krajach członkowskich • doskonalenie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni

     

    Krąg tematyczny : Wiosenne barwy i dźwięki

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • wdrażanie do podejmowania aktywności ruchowej

    • doskonalenie koordynacji ruchowej

    • kształtowanie gotowości do podjęcia systematycznej nauki pisania

    • doskonalenie sprawności dłoni, kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

    • rozwijanie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć

    • doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i emocji oraz wyrażania ich w sposób akceptowalny społecznie

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo swoje i rówieśników podczas zabawy

    • doskonalenie umiejętności współpracy z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków grupy

    • doskonalenie umiejętności obdarzania uwagą osób dorosłych i rówieśników

    OBSZAR POZNAWCZY

    • wzbogacenie wiedzy przyrodniczej

    • wzbudzanie zainteresowań czytelniczych

    • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, dopełniania

    • doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania ich na inne reprezentacje

    • utrwalenie poznanych liter i cyfr

    • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat

    • rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych

    • poszerzanie wiedzy o roślinach łąkowych

    • doskonalenie umiejętności rozpoznawania roślin

    • poszerzanie wiadomości o zwierzętach związanych z łąką

    • doskonalenie umiejętności rozpoznawania ptaków zamieszkujących Polskę

     

    Krąg tematyczny : W rodzinnym kręgu

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • doskonalenie umiejętności sprawnego przebierania się, wiązania sznurowadeł

    • doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, sprzątania po posiłku

    • wdrażanie do prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas okazjonalnych poczęstunków

    • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

    • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami, wyrażania ich w akceptowany społecznie sposób

    • kształtowanie umiejętności zachowywania się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, liczenia się z ich uczuciami i potrzebami

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • poszerzanie wiedzy o rodzinie pochodzenia: jej tradycjach, historii, członkach i pełnionych przez nich rolach społecznych

    • doskonalenie rozumienia obowiązków członków rodziny i konieczności ich wypełniania

    • kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji wobec osób w najbliższym otoczeniu, świadomości własnych praw oraz praw innych

    • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich zachowań

    • doskonalenie umiejętności wspierania rówieśników w sytuacjach, kiedy tego potrzebują

    • kształtowanie umiejętności zachowania w kontakcie z nieznajomym

    OBSZAR POZNAWCZY

    • kształtowanie umiejętności tworzenia oraz czytania wyrazów zbudowanych z poznanych liter

    • doskonalenie umiejętności prezentowania wierszy

    • doskonalenie umiejętności odtwarzania według wzoru oraz układania własnych kompozycji

    • doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby, w tym rozumienia efektu przesunięcia i obrotu

    • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym

    • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary

     

     ZAMIERZENIA NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2024

    Krąg tematyczny - W domu i w zagrodzie

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania

    • doskonalenie umiejętności kreślenia wzorów, szlaczków w liniaturze, z zachowaniem regularnego odstępu między elementami graficznymi

    • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • wdrażanie do stosowania własnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie

    • kształtowanie umiejętności szukania wsparcia w sytuacjach trudnych dla dziecka emocjonalnie, z którymi nie potrafi sobie poradzić

    • prawidłowa reakcja na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom

    • dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawianie w stosunku do nich życzliwości i troski

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • doskonalenie umiejętności pełnienia określonej roli w grupie

    • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny, oceny innych z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby

    • kształtowanie postawy szacunku dla pracy rolników wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

    OBSZAR POZNAWCZY

    • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych

    • wzbogacanie wiedzy na temat postępu technicznego w gospodarstwie rolnym

    • doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas rożnych form wypowiedzi i sytuacji

    • kształtowanie umiejętności deklamowania wierszy grupowo i indywidualnie

    • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter

    • kształtowanie umiejętności układania wyrazów z liter i zdań z rozsypanek wyrazowych

    • kształtowanie pojęcia liczby dziesięć

    • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 10

    • dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym

    • kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru

    • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych

    • bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia długości, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości długości

    • dostrzeganie znaczenia stosowanych miar w życiu człowieka

     

    Krąg tematyczny - Eko stylem życia

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

    • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych, wykonywania prac plastyczno-technicznych, organizowania i sprzątania miejsca pracy

    • doskonalenie samokontroli wykonywanego ruchu graficznego

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie postawy godzenia się z porażką czy przegraną, radości z sukcesów innych

    • kształtowanie potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom oraz empatycznego stosunku do świata przyrody

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych, wczuwania się w sytuację i odczucia danej osoby oraz dokonywania samooceny

    • wdrażanie do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji podczas gier zespołowych, konkursów, zawodów sportowych oraz reguł w grach planszowych

    • wdrażanie do podejmowania działań służących osiągnięciu wspólnego celu (zespołowe planowanie, realizowanie zadań, odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy)

    • kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu (segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii (np. zachowania z codziennego życia, udział w akcjach „sprzątanie świata”)

    • kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć (stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy)

    OBSZAR POZNAWCZY

    • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń

    • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „g”, „G”

    • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów z poznanych liter

    • rozwijanie kreatywności i wyobraźni przez łączenie technik plastycznych

    • doskonalenie umiejętności wykorzystywania piktogramów do kodowania informacji

    • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych

    • kształtowanie umiejętności stosowania symboli matematycznych i prawidłowego ich odczytywania

    • poszerzanie wiadomości o zagrożeniach dla przyrody wynikających ze zmian klimatycznych, rozwoju cywilizacji oraz codziennej działalności człowieka (zanieczyszczanie wody, powietrza, gleby)

    • poszerzanie wiadomości na temat sposobów redukowania niekorzystnego wpływu na przyrodę przez działania proekologiczne i stosowanie rożnych form ochrony przyrody

     

    Krąg tematyczny - Strażnicy książek

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu książek na emocje i nastrój

    • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny, oceny innych, z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby

    • wdrażanie do przestrzegania reguł w grach planszowych (konstruowanie gier, ustalanie zasad, rozgrywanie gier zgodnie z przyjętymi regułami)

    • wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich konsekwencji

    • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem, przez dostrzeganie piękna: języka, literatury

    OBSZAR POZNAWCZY

    • kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy książkami

    • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprzez zachęcanie do opowiadania o swoich ulubionych książkach i bohaterach

    • poszerzanie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką książek, czytelnictwem

    • doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nie przeszkadzania innym podczas wypowiedzi

    • wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny pod względem gramatycznym i logicznym

    • kształtowanie umiejętności recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenie głosu

    • wdrażanie do odtwarzania według wzoru oraz do układania własnych kompozycji z mozaiki geometrycznej

    • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

     

     

    ZAMIERZENIA: MIESIĄC MARZEC 2024

    Krąg tematyczny : Recepta na zdrowie

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • rozumienie konieczności systematyczności w zakresie czynności higienicznych oraz powtarzalności w określonych sytuacjach

    • wdrażanie do samokontroli i dbałości o czystość własnego ciała oraz estetykę wyglądu

    • doskonalenie umiejętności dokładnego mycia zębów

    • wdrażanie do systematycznej dbałości o czystość przyborów łazienkowych

    • rozumienie znaczenia dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania podczas zabawy, pracy i odpoczynku

    • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i okazywania ich w sposób akceptowany społecznie

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • wdrażanie do współdziałania z innymi dziećmi w zabawie, pracach użytecznych oraz podczas odpoczynku

    • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

    • doskonalenie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi

    • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich oczekiwań wobec partnera zabawy

    • wdrażanie do bycia uważnym na komunikaty partnera zabawy oraz do respektowania jego oczekiwań

    OBSZAR POZNAWCZY

    • wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji

    • doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. graficzne opisy, kodeksy, plakaty, sygnały dźwiękowe

    • doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji, do tworzenia notatek, plakatów itp.

    • rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu

    • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

    • kształtowanie umiejętności nadawania nazwy wyodrębnionemu zbiorowi elementów

    • doskonalenie umiejętności porządkowania przedmiotów według długości wzrastającej i malejącej

    • doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia oraz z punktu widzenia innej osoby

    • kształtowanie pojęcia liczby dziewięć, poznanie cyfry „9”

    • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 9

    • dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym

    • kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru

    • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych

    Krąg tematyczny : Kiedyś i dziś

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, wykorzystywanie właściwych sposobów łączenia, montowania

    • wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek, higienę i bezpieczeństwo podczas korzystania z nowoczesnej technologii

    • kształtowanie nawyku regularnego odpoczynku i systematycznego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

    • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa w zabawach kulinarnych

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania podczas zabawy, pracy i odpoczynku

    • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i okazywania ich w sposób akceptowany społecznie

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy

    • budowanie pozytywnej atmosfery w grupie

    • wdrażanie do współdziałania z dziećmi podczas zabawy, w pracach użytecznych, podczas odpoczynku

    • wdrażanie do przyjmowania, tworzenia i respektowania zasad korzystania z nowoczesnej technologii

    • rozwijanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

    OBSZAR POZNAWCZY

    • wdrażanie do korzystania z rożnych źródeł, np. z książek, albumów oraz z nowoczesnej technologii jako źródła wiedzy, rozrywki, inspiracji

    • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką

    • budowanie dłuższych wypowiedzi, wyrażanie opinii i ocen, uzasadnianie ich

    • budzenie zainteresowań technicznych

    • doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu

    • doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab i wyrazów

    • poszerzanie znajomości liter – litery „z”, „Z”

    • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 9

    • kształtowanie umiejętności wyrażania ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

    • doskonalenie umiejętności czytania obrazów, nazywania symboli oraz tworzenia własnych znaków, nadawania im znaczenia

    • doskonalenie orientacji w przestrzeni sieci kwadratowej

    • doskonalenie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

    Krąg tematyczny : Na tropach wiosny

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz zajęciach gimnastycznych

    • rozwijanie umiejętności samodzielnego dostosowania ubrania do pogody

    • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych w trakcie zabaw

    • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz czynności samoobsługowych

    • doskonalenie słuchu fonematycznego oraz aparatu mowy podczas ćwiczeń słuchowych i ortofonicznych

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wywoływanych przez kontakt z przyrodą

    • doskonalenie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • kształtowanie postawy zainteresowania i troski o przyrodę

    • rozpoznawanie wartości obowiązkowości w wypełnianiu codziennych obowiązków

    • wdrażanie do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych

    • wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

    OBSZAR POZNAWCZY

    • kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej

    • doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości

    • doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji, pasjonujących historii oraz wiedzy o świecie, dostrzegania znaczenia umiejętności czytania w codziennym życiu

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „c” „C”

    • rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter oraz wyrazów do czytania globalnego

    • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowo-wyrazowej

    • doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, stosowania znaków <, >, =, ustalania równoliczności zbiorów, rozumienia pojęcia „o ile więcej?”, „o ile mniej?”

    • doskonalenie umiejętności posługiwania się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy

    • wdrażanie do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych oraz brania udziału w zabawach badawczych, stawiania hipotez i wyciągania wniosków

    • poszerzanie pojęć związanych ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody

    • wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości objętości

    • kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny

    • ilustrowanie zjawisk przyrodniczych poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową

    Krąg tematyczny : Morskie podróże i opowieści

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu

    • kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo własne oraz partnerów zabawy

    • wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych, w tym czynności precyzyjnych, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł

    • wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych, majsterkowania, budowania

    • kształtowanie chwytów dłoni podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji czekania na swoją kolej i rywalizacji

    • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

    • kształtowanie postawy troski o otoczenie przyrodnicze

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • wdrażanie do współpracy, dzielenia się zadaniami, wykonywania przydzielonych zadań

    • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne

    • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy

    • przejawianie poczucia własnej wartości jako osoby, wyrażanie szacunku wobec innych

    • odczuwanie i wyjaśnianie swoją przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej

    OBSZAR POZNAWCZY

    • doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. alfabet Morse’a, sygnały świetlne, dźwiękowe

    • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

    • rozwijanie zainteresowania osiągnięciami, wynalazkami człowieka

    • wzbogacanie wiedzy na temat środków transportu, roślin i zwierząt wodnych

    • wdrażanie do wykonywania własnych eksperymentów językowych, nadawania znaczenia czynnościom, nazywania ich, tworzenia żartów językowych i sytuacyjnych

    • wdrażanie do uważnego słuchania i nadawania znaczenie swym doświadczeniom

    • rozwijanie zainteresowania literami i czytaniem, doskonalenie umiejętności rozpoznawania liter,

    odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter

    • doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, opowiadania o zdarzeniach z przedszkola, objaśniania kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układania historyjki obrazkowej, recytowania wierszy, układania i rozwiązywania zagadek

    • doskonalenie umiejętności klasyfikowania jakościowego i ilościowego przedmiotów

    • doskonalenie umiejętności tworzenia i odtwarzania rytmicznych układów

    • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania w zakresie 9

    • kształtowanie umiejętności tworzenia i odczytywania zapisów działań matematycznych

    • kształtowanie umiejętności rozpoznawania monet oraz rozumienia, do czego służą pieniądze

    • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji i impresji plastycznych inspirowanych przyrodą, materiałem naturalnym

     

    ZAMIERZENIA MIESIĄC LUTY 2024

     

    Krąg tematyczny : Karnawał na świecie

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu

    • kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo

    • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych według instrukcji

    • doskonalenie sprawności manualnej oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia podczas wykonywania ćwiczeń graficznych

    • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, naśladowczych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych itp.

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie umiejętności nazywania emocji towarzyszących wspólnej zabawie

    • kształtowanie umiejętności bycia w relacji z rówieśnikami i dorosłymi z zachowaniem wzajemnego szacunku

    • doskonalenie umiejętności wyrażania emocji w sposób umożliwiający dziecku dobre funkcjonowanie w grupie

    • kształtowanie postawy współodpowiedzialności za pozytywną atmosferę w grupie przedszkolnej

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka niezależnie od jego wyglądu, statusu materialnego

    • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej poprzez aktywne włączanie się w podejmowane działania

    • kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla innych kultur, ludzi, zwyczajów, tradycji

    OBSZAR POZNAWCZY

    • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i emocji (zabawy dramowe)

    • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu

    • doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości, bytów rzeczywistych od medialnych, realistycznych od fikcyjnych

    • poszerzanie znajomości liter: litery „b”, „B”

    • rozwijanie zainteresowania czytaniem poprzez uczestnictwo w zabawach i grach z wykorzystaniem poznanych liter

    • doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów oraz ich przekładania na inne reprezentacje

    • kształtowanie pojęcia liczby zero, poznanie cyfry „0”

    • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 8

    • kształtowanie pojęcia stałości długości

    • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania za pomocą zbiorów zastępczych

    • rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw badawczych, ruchowych, itp.

    • rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

    Krąg tematyczny : Polarna wyprawa

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw, prac użytecznych itp.

    • rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie poczucia troski o zwierzęta i potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną im krzywdę

    • kształtowanie świadomości, wpływu działalności człowieka na przyrodę poprzez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny z zastosowaniem adekwatnych określeń

    • budowanie świadomości o znaczeniu uniwersalnych wartości ważnych w odniesieniu do siebie i innych, takich jak: odpowiedzialność, solidarność

    • wdrażanie do postawy akceptacji, szacunku i życzliwości wobec wszystkich ludzi, w bliższym i dalszym środowisku, wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie itp.

    OBSZAR POZNAWCZY

    • rozwijanie umiejętności dostrzegania i nazywania podobieństw oraz różnic między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o rożnym wyglądzie, z rożnych krajów

    • doskonalenie umiejętności wyrażania rożnych treści i emocji gestem, mimiką, ruchem

    • wdrażanie do wykorzystywania zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych

    • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych

    • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy prostych fonetycznie słów

    • poszerzanie znajomości liter: litery „n”, „N”

    • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

    • rozwijanie umiejętności precyzowania wypowiedzi oraz pytań w celu uzyskania informacji

    • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych utworów literackich

    • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie porządkowym

    • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

    • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary

    • doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: <, >, =

    • rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw

    • rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

    Krąg tematyczny : Na wiślanym szlaku

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych

    • doskonalenie umiejętności precyzyjnego składania, zaginania papieru

    • doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • doskonalenie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

    • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji rywalizacji, z przegraną i wygraną

    • kształtowanie postawy troski o otoczenie przyrodnicze

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • wdrażanie do postrzegania własnej osoby jako członka narodu (Polka/Polak)

    • kształtowanie poczucia dumy z faktu bycia Polką/Polakiem poprzez ukazywanie piękna: przyrody, krajobrazów, języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki

    • kształtowanie postawy empatii wobec osób słabszych i potrzebujących pomocy

    • doskonalenie umiejętności postrzegania wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności

    OBSZAR POZNAWCZY

    • wdrażanie do poznawania historii Polski oraz zdobywania wiedzy o ważnych historycznie postaciach

    • poszerzanie wiedzy o zwyczajach i tradycjach regionalnych, o wybranych symbolach związanych z regionami Polski ukrytych w podaniach, legendach, bajkach

    • doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi (konsekwencja i zgodność czasu)

    • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów, zdań w zakresie znanych liter

    • wdrażanie do śpiewania piosenek i uczestniczenia w zabawach opartych na tradycji ludowej

    • doskonalenie umiejętności planowania kolejnych etapów i czynności, właściwego wykorzystania płaszczyzny lub przestrzeni oraz elementarnego dostrzegania proporcji

    • poszerzanie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: kształtowanie pojęcia „stolica”

    • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski

    • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w szerokim zakresie i dostrzegania ich znaczenia

    • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych i w pamięci

    • wdrażanie do eksperymentowania z tworzeniem kolejnych liczb

    • doskonalenie znajomości monet, umiejętności ich porządkowania oraz odliczania wskazanych kwot

    • kształtowanie umiejętności posługiwania się wagą w zabawie i sytuacjach użytkowych oraz określania i porównywania przedmiotów ze względu na ich ciężar

    • doskonalenie orientacji na kartce, w tym w przestrzeni sieci kwadratowej

    Krąg tematyczny : Sztuka blisko nas

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania (materiały przyrodnicze, recyklingowe, plastyczne, spożywcze)

    • doskonalenie umiejętności wykonywania czynności precyzyjnych, np. składanie, zginanie papieru

    • wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonych i wyeksponowanych w sali różnorodnych materiałów do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy

    • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad w trakcie zabaw konstrukcyjnych: oszczędnego gospodarowania materiałem, właściwego organizowania miejsca pracy i sprzątania po jej zakończeniu

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wynikających z obcowania ze sztuką

    • kształtowanie świadomości wpływu aranżacji otoczenia na dobry nastrój

    • kształtowanie umiejętności czerpania radości i satysfakcji z wykonywanych czynności, w tym z własnej aktywności twórczej

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • doskonalenie umiejętności współdziałania podczas realizacji zadań zespołowych

    • kształtowanie postawy szacunku dla wytworów kultury

    • kształtowanie postawy zainteresowania wytworami kultury i sztuki

    • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, kultury i sztuki

    OBSZAR POZNAWCZY

    • poszerzanie słownictwa związanego z dziedzinami sztuki: malarstwo, muzyka, rzeźba, architektura

    • doskonalenie umiejętności przedstawiania zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez obcowanie ze sztuką oraz różnorodne formy własnej ekspresji twórczej

    • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych poprzez układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych

    • poszerzanie znajomości liter – litery „w”, „W”

    • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów oraz tekstów zbudowanych z poznanych liter

    • poszerzanie wiadomości o zawodach artystycznych, o zajęciach związanych z tworzeniem

    • poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i brzmienia instrumentów muzycznych

    • wdrażanie do wykorzystywania pełnej gamy barw, do eksperymentowania z mieszaniem kolorów

    • kształtowanie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania na inne reprezentacje

    • doskonalenie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę

    • kształtowanie umiejętności określania i porównywania cech wielkościowych przedmiotów

    • doskonalenie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych

    • doskonalenie umiejętności tworzenia wieloetapowych konstrukcji, planowania, gromadzenia materiałów, ustalania sposobów ekspozycji poprzez udział w zespołowej realizacji projektów

     

    ********************

    Zamierzenia na Styczeń 2024

    1.  Coraz bliżej gwiazd

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawach ruchowych

    • doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała

    • kształtowanie nawyku kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z przeżywanymi emocjami

    • kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem oraz radości z jego odkrywania

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy

    • budowanie pozytywnej atmosfery w grupie

    • kształtowanie świadomości, że w komunikacji najważniejsza jest chęć porozumienia, które to porozumienie można osiągnąć za pomocą różnorodnych środków przekazu

    • doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem

    OBSZAR POZNAWCZY

    • doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami

    • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii

    • kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

    • doskonalenie techniki czytania poprzez czytanie prostych sylab

    • wzbudzenie zainteresowania literami: litery „p”, „P”, wyrazy do globalnego czytania związane z wprowadzanymi literami

    • kształtowanie pojęcia liczby „osiem", poznanie cyfry 8

    • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 8

    • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych

    • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów

    • kształcenie umiejętności układania i odczytywania zapisów matematycznych

    • wzbogacanie słownictwa związanego z tematem

    • rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych

    • stymulowanie swobodnej aktywności poznawczej poprzez zabawy w kąciku tematycznym, oglądanie książek, ilustracji, modeli powietrznych środków transportu itp.

     

    1. Za zimową szybą.

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania potrzeb związanych z odpoczynkiem, ruchem, głodem, pragnieniem czy odczuciami np. zimna

    • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego zimą

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • wdrażanie do odróżniania emocji, nazywania ich oraz do rozumienia, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania

    • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną

    • kształtowanie empatycznego stosunku do zwierząt

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • kształtowanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych

    • wdrażanie do stosowania właściwych wzorców komunikacji międzyludzkiej: właściwa postawa ciała, patrzenie na rozmówcę, gesty świadczące o podążaniu za tokiem rozmowy, nieprzerywanie wypowiedzi innych, odpowiedni ton i natężenie głosu

    • doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych i współdziałania podczas rozgrywek sportowych

    OBSZAR POZNAWCZY

    • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia treści i emocji

    • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych, prawidłowości podczas uczestniczenia w zabawach badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne

    • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem

    • doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprawnego pod względem artykulacyjnym i gramatycznym

    • kształtowanie umiejętności rozpoznawania liter, doskonalenie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów z poznanych liter

    • wdrażanie do recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenia głosu

    • doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji

    • kształtowanie pojęcia stałości długości

    • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby

    • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, poznanie znaku: „–”

    • kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi (cyfry, znaki: „+”, „–”, „=”)

    • kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych

     

    1. Serce dla babci i dziadka

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole i budowania miłej atmosfery

    • wdrażanie do systematycznego udziału w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, w zajęciach gimnastycznych

    • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania

    • doskonalenie umiejętności dostosowywania napięcia mięśniowego i siły nacisku do narzędzia

    • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia od lewej strony do prawej, od góry do dołu

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie umiejętności odróżniania zachowań nagannych od pozytywnych

    • wdrażanie do uważnego słuchania podczas rozmowy swobodnej i modelowanej

    • kształtowanie umiejętności dokonywania oceny postępowania swojego i innych z zastosowaniem odpowiednich określeń

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • zachęcanie do poznawania historii własnej rodziny

    • kształtowanie poczucia dumy z niepowtarzalności własnej rodziny, jej tradycji, zainteresowań oraz pasji

    • kształtowanie postawy szacunku wobec seniorów

    • kształtowanie umiejętności wyjaśniania swojej przynależności do rodziny

    • kształtowanie umiejętności respektowania indywidualnych potrzeb innych osób

    OBSZAR POZNAWCZY

    • kształcenie umiejętności wypowiadania się, zadawania pytań i odpowiadania na nie

    • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyrażenia dotyczące rodziny

    • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych

    • utrwalanie kształtów liter poprzez działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „s”, „S”

    • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

    • kształtowanie umiejętności dostrzegania symetrii we wzorach, figurach geometrycznych

    • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

    • doskonalenie rozumienia pojęcia stałości ilości nieciągłych

    • rozwijanie zdolności porządkowania, klasyfikowania, przyporządkowywania

    • rozwijanie aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej

     

    1. Kim będę?

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, świadomość ruchów całego ciała

    • kształtowanie potrzeby systematycznego udziału w aktywnościach sportowych

    • umożliwianie systematycznego uczestniczenia w zabawach ruchowych, w tym w zabawach na powietrzu

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • budowanie wiary we własne możliwości, pozytywnego obrazu siebie

    • wdrażanie do odpowiedniego zachowania w sytuacji napięć – czekania na swoją kolej, rywalizacji sportowej

    • wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • integrowanie zespołu podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy

    • budowanie pozytywnej atmosfery w grupie

    • budowanie świadomości, że siła fizyczna i bogactwo nie stanowią o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka

    • kształtowanie umiejętności oceny zachowań jako pozytywnych bądź negatywnych

    OBSZAR POZNAWCZY

    • doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami

    • wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu

    • kształtowanie umiejętności opowiadania wysłuchanej historii

    • doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania

    • doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych z różnych materiałów według instrukcji słownych

    • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, wyrażania opinii i ocen, uzasadniania ich

    • kształtowanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

    • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych

    • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów

    • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć

     

    Zamierzenia na Grudzień 2023

    Krąg tematyczny 1. Zabawy w teatr

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu na powietrzu

    • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych

    • doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała • kształtowanie nawyku kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie umiejętności prezentowania stanów emocjonalnych w sytuacji zadaniowej – pantomimy, zabawy, pracy z tekstem literackim

    • wzmacnianie poczucia więzi z rówieśnikami poprzez udział w zabawach teatralnych

    • doskonalenie umiejętności śmiałego prezentowania własnych umiejętności na forum grupy

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • wdrażanie do zachowań dostosowanych do miejsca i otoczenia

    • budowanie zespołu poprzez stawianie wspólnych celów, dążenie do ich osiągnięcia przez zespołowe planowanie, realizowanie zabaw, zadań i przedsięwzięć oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg aktywności i jej efekt końcowy

    • kształtowanie świadomości, że w komunikacji międzyludzkiej najważniejsza jest chęć porozumienia

    • wdrażanie do odczytywania znaków pozawerbalnych: słuchowych, wzrokowych, dotykowych oraz do wykorzystywania ich w komunikacji

    OBSZAR POZNAWCZY

    • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści

    • zachęcanie do kontroli poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, składniowym, fleksyjnym oraz do podejmowania prób samodzielnego korygowania błędów

    • doskonalenie umiejętności właściwego intonowania wypowiedzi

    • kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości

    • kształtowanie umiejętności wyszukiwania rymów i tworzenia krótkich rymowanek, wyliczanek i wierszy

    • zachęcanie do tworzenia ilustracji dźwiękowych do wybranych opowiadań, zabaw teatralnych

    • kształtowanie umiejętności rozwiązywania rebusów obrazkowo-literowych

    • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „y”, „Y” • kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

    • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia

    • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania z użyciem zbiorów zastępczych i symboli matematycznych

    • poznanie znaków: „+”, „=”, układanie i odczytywanie zapisów matematycznych

     

    Krąg tematyczny 2. Kulinarne ciekawostki

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • wdrażanie do dbałości o higienę, kształtowanie świadomości zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania

    • kształtowanie umiejętności prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu oraz nawyku sprzątania po posiłku

    • wspieranie rozwoju ruchowego poprzez organizowanie zabaw ruchowych w sali i na powietrzu

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie zrozumienia, że nie trzeba być pierwszym i najlepszym w każdej dziedzinie

    • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • wdrażanie do stosowania form grzecznościowych adekwatnych do sytuacji

    • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny

    • zachęcanie do działań służących osiągnięciu wspólnego celu przez zespołowe planowanie, realizowanie zadań oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy

    • doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem

    OBSZAR POZNAWCZY

    • wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji

    • kształcenie umiejętności odczytywania symboliki piramidy zdrowia i przyporządkowywania elementów do określonych jej poziomów

    • wzbogacanie wiedzy na temat pochodzenia produktów spożywczych oraz o zawodzie kucharza

    • wdrażanie do udzielania przemyślanych odpowiedzi oraz zrozumiałego przekazywania informacji

    • kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów z poznanych liter

    • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków podejmowanych działań (na podstawie ukształtowanych wyobrażeń, posiadanej wiedzy i doświadczeń)

    • kształtowanie umiejętności określania, które z wprowadzanych i obserwowanych zmian mają charakter odwracalny, nieodwracalny lub częściowo odwracalny

    • doskonalenie umiejętności przekładania regularności rytmicznej z jednej reprezentacji na drugą

    • doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze oraz stosowania określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”

    • kształtowanie pojęcia liczby „sześć”, poznanie cyfry 6

    • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

    • doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia

    Krąg tematyczny 3. Magia świąt

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • wdrażanie do konstruowania, majsterkowania, budowania

    • doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków z użyciem sztućców

    • doskonalenie czynności typu sprzątanie, wycinanie, klejenie, rysowanie, kreślenie, malowanie, posługiwanie się nożyczkami, kredkami, ołówkiem, pędzlem

    • kształtowanie wrażliwości wielozmysłowej

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji pojawiających się w sytuacjach przygotowania do świąt i świętowania

    • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacjach współpracy i współzawodnictwa

    • kształtowanie świadomości, że różne osoby w tej samej sytuacji mogą mieć różne odczucia

    • kształtowanie postawy troski wobec zwierząt

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw ruchowych

    • kształtowanie świadomości przynależności do rodziny

    • wdrażanie w działania związane z obchodzeniem świąt i uroczystości

    • kształtowanie rozumienia wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie

    • kształtowanie zrozumienia, że koleżeństwo polega również na pomaganiu w trudnych chwilach

    • kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielania wsparcia słabszym i potrzebującym pomocy

    • kształtowanie postawy szacunku wobec osób wykonujących prace porządkowe

    • kształtowanie umiejętności składania życzeń, w tym życzeń w formie wysyłanych kart

    • kształtowanie znajomości adresu zamieszkania i umiejętności posługiwania się nim

    OBSZAR POZNAWCZY

    • wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia

    • kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

    • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

    • doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce, rozróżniania strony lewej i prawej

    • kształtowanie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów oraz dokonywania pomiarów długości

    • doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji oraz wiedzy o świecie

    • doskonalenie postawy zainteresowania czytaniem

    • kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących świąt Bożego Narodzenia poprzez śpiewanie piosenek, ruch intencjonalny oraz aktywność plastyczną, techniczną

    Krąg tematyczny 4. Zegary i kalendarze

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalania właściwego kierunku kreślenia

    • wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, świadomość ruchów całego ciała

    • kształtowanie nawyku komunikowania potrzeby ruchu

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie prawidłowej reakcji na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom

    • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • wzmacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą

    • doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem

    OBSZAR POZNAWCZY

    • doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych materiałów (drewno, tektura, plastik, metal) oraz ich łączenia podczas czynności i zabaw konstrukcyjnych

    • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych oraz prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń

    • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

    • doskonalenie umiejętności porządkowania elementów historyjki obrazkowej

    • poszerzanie zakresu liczenia liczebnikami głównymi

    • kształtowanie pojęcia liczby „siedem", poznanie cyfry 7

    • kształtowanie umiejętności porządkowania zbiorów zgodnie z wzrastającą i malejącą liczebnością

    • doskonalenie umiejętności dostrzegania następstw: pór roku, dni tygodnia, pór dnia

    • zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu za pomocą różnych rodzajów zegarów (stoper, zegar: słoneczny, elektroniczny, piaskowy, tarczowy, wahadłowy), porównywanie czasu wykonywania różnych czynności

     

    ***********************************

    Zamierzenia na Listopad 2023

     

    Krąg tematyczny 1 - Dbamy o bezpieczeństwo

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych zorganizowanych przez nauczyciela i samodzielnie w grupie rówieśniczej

    • kształtowanie nawyku wykonywania czynności samoobsługowych, w tym czynności precyzyjnych – wiązania sznurówek, posługiwania się nożem i widelcem

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i uczuć osób w otoczeniu

    • kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych

    • rozbudzanie świadomości, że uczucia przyjemne i nieprzyjemne odczuwają wszyscy ludzie

    • kształtowanie nawyku szukania wsparcia w sytuacji trudnej

    • wdrażanie do podejmowania wysiłku w sytuacji napięć

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • dostrzeganie konieczności znajomości swojego adresu zamieszkania

    • uświadomienie różnic między osobą znaną/bliską a nieznajomą

    • budowanie pozytywnej atmosfery w grupie

    • integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy

    • rozwijanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań

    • rozwijanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych

    OBSZAR POZNAWCZY

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania

    • doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „d” „D”

    • uświadomienie związku między sytuacjami a ich konsekwencjami

    • utrwalenie znajomości europejskiego numeru alarmowego 112

    • kształtowanie pojęcia liczby cztery, poznanie cyfry 4

    • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych

    • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

    • wzbudzenie rozumienia konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego przez pieszych

    • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć

     

    Krąg tematyczny 2 - Kochamy Cię, Polsko!

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie

    • uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich

    • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiału naturalnego

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji związanych ze wspólnym przeżywaniem święta narodowego

    • wdrażanie do panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie, w grze

    • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

    • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • wdrażanie do obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych

    • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby jako członka narodu, rozumienia tej roli i wiążących się z nią zadań

    • budowanie przywiązania do tradycji, historii i symboli narodowych

    • trening słuchania innych i współdziałania z rówieśnikami

    OBSZAR POZNAWCZY

    • nazywanie wybranych symboli związanych z regionami Polski, ukrytych w podaniach, legendach

    • rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności

    • nabywanie wzorców pięknej polszczyzny poprzez słuchanie utworów literackich

    • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych

    • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”

    • kształtowanie umiejętności orientowania się na mapie Polski, w szczególności umiejętności wskazywania własnej miejscowości

     

    Krąg tematyczny 3 -  Deszczem malowane

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • kształtowanie umiejętności kreślenia prostych i złożonych znaków

    • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych

    • kształtowanie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji własnych i osób z najbliższego otoczenia

    • doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji wywoływanych przez codzienne zdarzenia, kontakty z ludźmi, przyrodą, sztuką

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • rozbudzanie zainteresowania historią naszego kraju

    • budowanie atmosfery sprzyjającej wzajemnemu zaufaniu i akceptacji

    • wdrażanie do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych

    OBSZAR POZNAWCZY

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „k”, „K”

    • rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

    • kształtowanie pojęcia liczby „pięć", poznanie cyfry 5

    • posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

    • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 5

    • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dwójkami, piątkami, dziesiątkami

    • kreślenie wybranych liter i cyfr

    • wdrażanie do prowadzenia kalendarza pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca i dnia tygodnia (wykorzystanie symboli, gotowych lub tworzonych samodzielnie, cyfr, wyrazów do globalnego czytania)

    • wdrażanie do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych

    • poszerzanie pojęć związanych ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody

    • kształtowanie postaw proekologicznych

     

    Krąg tematyczny 4 - Nasze emocje

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

    • systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz zajęciach gimnastycznych

    • kształtowanie samokontroli wykonywanych ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem

    • przestrzeganie ustalonych zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo

    • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami

    • stosowanie w codziennych sytuacjach wiedzy o tym, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych

    • nazywanie emocji i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania

    • wdrażanie do mówienia o swoich emocjach w sytuacjach trudnych, konfliktowych

    • radzenie sobie w sytuacjach porażki i sukcesu

    • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i poczucia własnej wartości

    OBSZAR SPOŁECZNY

    • doskonalenie umiejętności samooceny oraz oceniania zachowania innych

    • przestrzeganie zasad uczciwej rywalizacji podczas gier

    • dostrzeganie znaczenia uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń

    • dostrzeganie potrzeb i problemów innych dzieci, umiejętne reagowanie, adekwatne do możliwości

    • budowanie atmosfery sprzyjającej dobrej komunikacji w grupie

    OBSZAR POZNAWCZY

    • ilustrowanie zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową

    • stosowanie w pracach plastycznych pełnej gamy barw, eksperymenty z mieszaniem kolorów

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „u”, „U”

    • rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

    • utrwalanie kształtów liter i cyfr przez różnorodne działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe

    • doskonalenie umiejętności czytania sylab, tworzenia wyrazów z rozsypanek sylabowych

    • podejmowanie prób podpisania się własnym imieniem w praktycznych sytuacjach

    • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”

    • porównywanie liczebności zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów

    • poznanie znaków „”, „=”

    • układanie i odczytywanie zapisów matematycznych ze znakami „”, „=”

    • konstruowanie gry planszowej z wykorzystaniem umownych znaków, symboli, wyrazów

     

     

     

     

     

     

    Zamierzenia na miesiąc Październik 2023

     

    Kręgi tematyczne:

    1. Zapachy i smaki jesieni

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

     rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe, rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia poranne i gimnastyczne

     rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych

    • doskonalenie umiejętności dbania o higienę zmysłów

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania swoich emocji

    • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

    • uwrażliwianie na piękno języka literackiego podczas słuchania wierszy i opowiadań

    • dostrzeganie emocjonalnej wartości przyrody jako źródła satysfakcji estetycznej

    OBSZAR SPOŁECZNY

     przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i w kontaktach z dorosłymi

    • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy

    • stosowanie zwrotów grzecznościowych

    • formowanie poczucia przynależności do rodziny

    • kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości związanych z oszczędnością i rozsądnym planowaniem wydatków

    • wzmacnianie więzi z grupą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania

    • doskonalenie umiejętności współpracy w zespole

    OBSZAR POZNAWCZY

     dostrzeganie znaczenia zmysłów w poznawaniu świata

     rozwijanie wrażliwości zmysłowej

    • wzbogacenie słownictwa służącego opisywaniu wrażeń zmysłowych

    • wykonywanie własnych eksperymentów językowych

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „m” „M”

    • kształtowanie pojęcia liczby dwa, poznanie cyfry 2

    • rozpoznawanie modeli monet 1- i 2-złotowych

    • kształtowanie rozumienia funkcji pieniądza w gospodarstwie domowym

    • rozwijanie umiejętności przekładania jednych prawidłowości rytmicznych na inne

    • doskonalenie umiejętności dostrzegania i stosowania różnych kryteriów klasyfikacyjnych

    • rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru

    • wzbogacanie wiedzy o warzywach i owocach oraz uświadomienie ich wartości odżywczych

     

    Krąg tematyczny 2. Sztuka bycia razem

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

     rozwijanie wrażliwości zmysłowej

     uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz gimnastycznych

    • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała

    • kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni

    • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

    • budowanie kompetencji w zakresie komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji

    • kształtowanie umiejętności szanowania emocji swoich oraz innych osób

    • kształtowanie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją podczas przegranej

    • uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego

    • kształtowanie zdolności empatii

    OBSZAR SPOŁECZNY

     umacnianie więzi między dziećmi w grupie

    • doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac zespołowych

    • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej

    • wdrażanie do samooceny oraz oceny zachowań i postaw innych

    • wprowadzenie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość

    • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

    OBSZAR POZNAWCZY

     rozwijanie wrażliwości zmysłowej

     wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów (telewizja, komputer), w sposób korzystny dla zdrowia i relacji międzyludzkich

    • rozwijanie zainteresowań książką, czytelnictwem

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „e”, „E”

    • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej wyrazów

    • kształtowanie pojęcia liczby „trzy”, poznanie cyfry 3

    • stosowanie zapisów cyfrowych liczb 1–3

    • doskonalenie umiejętności porównywania liczności zbiorów poprzez szacowanie na „oko”, łączenie w pary i przeliczanie

    • rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej

     

    Krąg tematyczny 3.  O czym szumią drzewa?

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

     kształtowanie zwinności, zręczności i szybkości

     kształtowanie umiejętności spontanicznego poruszania się w rytm muzyki

     doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac konstrukcyjnych, plastycznych, manipulacyjnych

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • rozwijanie umiejętności mówienia o swoich odczuciach

    • kształtowanie postawy proekologicznej

    • uwrażliwianie na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego

    OBSZAR SPOŁECZNY

     rozwijanie samodzielności oraz budowanie poczucia sprawstwa w przygotowaniu materiałów do zajęć

     wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania zadań

     wdrażanie do podjęcia współpracy oraz zdrowej rywalizacji w parach i w zespołach

    OBSZAR POZNAWCZY

     rozwijanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć

     rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „l” „L”

    • rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej

    • doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach

    • doskonalenie umiejętności dokonywania pomiarów

    • rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z wykorzystaniem różnych materiałów

    • kształtowanie umiejętności układania rytmów

    • zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni

    • rozwijanie słuchu i wyobraźni muzycznej poprzez eksperymenty z dźwiękiem, wyrażanie zjawisk pozamuzycznych – odgłosy lasu

    • zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków

    • doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz przeżyciami

    • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej: albumy, książki przyrodnicze itp.

     

    Krąg tematyczny 4. Jesienne strategie zwierząt

    Cele ogólne

    OBSZAR FIZYCZNY

     rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie czynności precyzyjnych, takich jak wiązanie sznurka (wstążki), rozłupywanie orzechów

     rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe, rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia poranne i gimnastyczne

     doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac konstrukcyjnych, plastycznych, manipulacyjnych

    OBSZAR EMOCJONALNY

    • nabywanie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji

    • nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne osób z najbliższego otoczenia

    • rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt

    • uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego

    OBSZAR SPOŁECZNY

     doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac zespołowych

     respektowanie zasad i norm obowiązujących w grupie

     rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

    OBSZAR POZNAWCZY

     kształtowanie umiejętności odzwierciedlania opowieści ruchem

     poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym

    • doskonalenie analizy i syntezy prostych fonetycznie słów

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „i” „I”

    • budowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i rebusów

    • rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze

    • doskonalenie umiejętności piśmienniczych poprzez zabawy grafomotoryczne i kreślarskie (rysowanie po śladzie oraz kreślenie liter)

    • rozwijanie ekspresji twórczej poprzez czynności konstrukcyjne oraz zabawy i prace techniczno-plastyczne

    • rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów z uwagi na określą cechę

    • rozwijanie umiejętności porównywania długości „na oko” przez przykładanie, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”

    • rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorach

    • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania

     

     

    Zamierzenia na miesiąc Wrzesień 2023

    Temat 1. „Ja i ty to my”

     

    wskazywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji i faktycznych osiągnięć

     

    OBSZAR POZNAWCZY

     

    • aktywne słuchanie utworów literackich

     

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzenie elementów metody czytania globalnego

     

    • rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia

     

    • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych

     

    • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką zajęć

     

    • wskazywanie i nazywanie części ciała u siebie oraz u innych osób

     

    • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie

     

    • poznanie sposobów przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie (mapy, plany)

     

    • wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi

     

    • klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech

     

    • rozwijanie umiejętności tworzenie zbiorów

     

    • doskonalenie sprawności grafomotorycznej

     

     

     

    Temat 2. „Spotkanie z latawcem”

     

    Cele ogólne

     

    OBSZAR FIZYCZNY

     

    • uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

     

    • rozwijanie koordynacji ruchowej przygotowującej do nauki pisania i czytania

     

    • rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowonaśladowczych, manipulacyjnych

     

    OBSZAR EMOCJONALNY

     

    • rozwijanie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z ich przeżywaniem podczas przebywania w grupie

     

    • przedstawianie własnych emocji w trakcie zabaw

     

    • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np. podczas rywalizacji

     

    OBSZAR SPOŁECZNY

     

    • umacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania grupowe

     

    • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań, jako członka grupy przedszkolnej

     

    • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny

     

    • przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej oraz w kontaktach z dorosłymi

     

    • obdarzanie uwagą rozmówców

     

    OBSZAR POZNAWCZY

     

    • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści

     

    • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów

     

    • poprawne formułowanie wypowiedzi

     

    • kształtowanie słuchu fonematycznego

     

    • kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania oraz liczenia

     

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „o” „O”

     

     

     

    Temat 3.” Pożegnanie lata”

     

    Cele ogólne

     

    OBSZAR FIZYCZNY

     

    • uczestnictwo w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich

     

    • rozwijanie płynności i estetyki ruchu

     

    • kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów

     

    OBSZAR EMOCJONALNY

     

    • budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe

     

    • wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki

     

    • uwrażliwienie na piękno i różnorodność ojczystego kraju

     

    OBSZAR SPOŁECZNY

     

    • formowanie poczucia tożsamości narodowej

     

    • wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi w grupie poprzez planowanie, przygotowywanie i przeżywanie wspólnej zabawy

     

    • rozwijanie współpracy w grupie

     

    OBSZAR POZNAWCZY

     

    • nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą

     

    • dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski

     

    • utrwalanie znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku

     

    • utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców

     

    • rozwijanie słownictwa związanego z tematem

     

    • rozwijanie pamięci oraz myślenia skojarzeniowego poprzez stosowanie mnemotechnik

     

    • kształtowanie umiejętności czytania obrazów, symboli oraz całościowego rozpoznawania wyrazów (czytanie globalne)

     

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”

     

    • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach

     

     

     

    Temat 4. „Tajemnice Ziemi”

     

    Cele ogólne

     

    OBSZAR FIZYCZNY

     

    • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

     

    • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych

     

    OBSZAR EMOCJONALNY

     

    • przedstawianie i nazywanie emocji towarzyszących zabawie

     

    • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji współzawodnictwa

     

    • kształtowanie aktywnej postawy proekologicznej, rozumienie konieczności podejmowania działań proekologicznych w najbliższym otoczeniu i na co dzień

     

    OBSZAR SPOŁECZNY

     

    • przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi

     

    • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy

     

    • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby jako członka grupy przedszkolnej, rozumienia tej roli i wiążących się z nią zadań

     

    • odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania

     

    • doskonalenie umiejętności współpracy w zespole

     

    OBSZAR POZNAWCZY

     

    • wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata

     

    • tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu rozumienia świata oraz zjawisk

     

    • rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie

     

    • rozwijanie wiedzy o kontynentach oraz ich faunie, florze i mieszkańcach

     

    • rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez odtwarzanie sekwencji rytmicznych

     

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „t” „T”

     

    • kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie cyfry 1

     

    • rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymiv11

    Zamierzenia na miesiąc Wrzesień 2023

    Temat 1. „Ja i ty to my”

     

    wskazywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji i faktycznych osiągnięć

     

    OBSZAR POZNAWCZY

     

    • aktywne słuchanie utworów literackich

     

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzenie elementów metody czytania globalnego

     

    • rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia

     

    • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych

     

    • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką zajęć

     

    • wskazywanie i nazywanie części ciała u siebie oraz u innych osób

     

    • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie

     

    • poznanie sposobów przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie (mapy, plany)

     

    • wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi

     

    • klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech

     

    • rozwijanie umiejętności tworzenie zbiorów

     

    • doskonalenie sprawności grafomotorycznej

     

     

     

    Temat 2. „Spotkanie z latawcem”

     

    Cele ogólne

     

    OBSZAR FIZYCZNY

     

    • uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

     

    • rozwijanie koordynacji ruchowej przygotowującej do nauki pisania i czytania

     

    • rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowonaśladowczych, manipulacyjnych

     

    OBSZAR EMOCJONALNY

     

    • rozwijanie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z ich przeżywaniem podczas przebywania w grupie

     

    • przedstawianie własnych emocji w trakcie zabaw

     

    • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np. podczas rywalizacji

     

    OBSZAR SPOŁECZNY

     

    • umacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania grupowe

     

    • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań, jako członka grupy przedszkolnej

     

    • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny

     

    • przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej oraz w kontaktach z dorosłymi

     

    • obdarzanie uwagą rozmówców

     

    OBSZAR POZNAWCZY

     

    • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści

     

    • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów

     

    • poprawne formułowanie wypowiedzi

     

    • kształtowanie słuchu fonematycznego

     

    • kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania oraz liczenia

     

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „o” „O”

     

     

     

    Temat 3.” Pożegnanie lata”

     

    Cele ogólne

     

    OBSZAR FIZYCZNY

     

    • uczestnictwo w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich

     

    • rozwijanie płynności i estetyki ruchu

     

    • kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów

     

    OBSZAR EMOCJONALNY

     

    • budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe

     

    • wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki

     

    • uwrażliwienie na piękno i różnorodność ojczystego kraju

     

    OBSZAR SPOŁECZNY

     

    • formowanie poczucia tożsamości narodowej

     

    • wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi w grupie poprzez planowanie, przygotowywanie i przeżywanie wspólnej zabawy

     

    • rozwijanie współpracy w grupie

     

    OBSZAR POZNAWCZY

     

    • nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą

     

    • dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski

     

    • utrwalanie znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku

     

    • utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców

     

    • rozwijanie słownictwa związanego z tematem

     

    • rozwijanie pamięci oraz myślenia skojarzeniowego poprzez stosowanie mnemotechnik

     

    • kształtowanie umiejętności czytania obrazów, symboli oraz całościowego rozpoznawania wyrazów (czytanie globalne)

     

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”

     

    • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach

     

     

     

    Temat 4. „Tajemnice Ziemi”

     

    Cele ogólne

     

    OBSZAR FIZYCZNY

     

    • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

     

    • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych

     

    OBSZAR EMOCJONALNY

     

    • przedstawianie i nazywanie emocji towarzyszących zabawie

     

    • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji współzawodnictwa

     

    • kształtowanie aktywnej postawy proekologicznej, rozumienie konieczności podejmowania działań proekologicznych w najbliższym otoczeniu i na co dzień

     

    OBSZAR SPOŁECZNY

     

    • przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi

     

    • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy

     

    • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby jako członka grupy przedszkolnej, rozumienia tej roli i wiążących się z nią zadań

     

    • odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania

     

    • doskonalenie umiejętności współpracy w zespole

     

    OBSZAR POZNAWCZY

     

    • wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata

     

    • tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu rozumienia świata oraz zjawisk

     

    • rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie

     

    • rozwijanie wiedzy o kontynentach oraz ich faunie, florze i mieszkańcach

     

    • rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez odtwarzanie sekwencji rytmicznych

     

    • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „t” „T”

     

    • kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie cyfry 1

     

    • rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

 • Galeria zdjęć

   brak danych