• Rok 2024

   Deklaracja dostępności Strona internetowa Przedszkola nr 19 w Tychach

   Przedszkole nr 19 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Przedszkola nr 19 w Tychach.

   • Data publikacji strony internetowej:
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne

   • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
   • Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny,
   • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
   • Nie wszystkie artykuły posiadają nagłówki "A"

   Wyłączenia

   • Część treści opublikowanych przed 09.2018 wyłączona jest z obowiązku zapewniania dostępności,
   • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
   • Treści wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub Skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
   • Inne treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia:
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Cieślak.
   • E-mail: m.cieslak@oswiata.tychy.pl
   • Telefon: 322274264

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 19
   • Adres: Al. Niepodległości154
    43-100 Tychy
   • E-mail: p19@oswiata.tychy.pl
   • Telefon: 322274264

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Adres placówki: al. Niepodległości 154, 43-100 Tychy


   Placówka dysponuje jednym budynkiem, parterowym, dostosowanym do poruszania się osób z niepełnosprawnością. W sytuacji zgłoszenia potrzeby, możliwa jest pomoc pracowników przy wejściu do budynku.
   Placówka posiada parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
   W budynku brak jest pętli indukcyjnych.
   Placówka nie dysponuje toaletą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
   Do części budynku dopuszcza się dostęp osób z psem asystującym.
   Placówka posiada możliwość wsparcia osobą posługująca się językiem migowym lub językiem Braille’a.
   Placówka dopuszcza metody kontaktu poprzez telefon, email, korespondencję tradycyjną.

    

    

   Lata wcześniejsze

    

   Deklaracja dostępności Przedszkola nr 19

   Przedszkole nr 19 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 19.

   • Data publikacji strony internetowej:
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
   Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny,
   Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
   Nie wszystkie artykuły posiadają nagłówki "A".

   Część treści opublikowanych przed 09.2018 wyłączona jest z obowiązku zapewniania dostępności,
   Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
   Treści wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub Skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
   Inne treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia:
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Cieślak.
   • E-mail: m.cieslak@oswiata.tychy.pl
   • Telefon: 322274264

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr. 19

   "Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Adres placówki: al. Niepodległości 154, 43-100 Tychy
   Placówka dysponuje jednym budynkiem, parterowym, dostosowanym do poruszania się osób z niepełnosprawnością. W sytuacji zgłoszenia potrzeby, możliwa jest pomoc pracowników przy wejściu do budynku.
   Placówka posiada parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
   W budynku brak jest pętli indukcyjnych.
   Placówka nie dysponuje toaletą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
   Do części budynku dopuszcza się dostęp osób z psem asystującym.
   Placówka posiada możliwość wsparcia osobą posługująca się językiem migowym lub językiem Braille’a.
   Placówka dopuszcza metody kontaktu poprzez telefon, email, korespondencję tradycyjną.

    

    

    

   Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej - rok 2020

   Wstęp deklaracji

   Przedszkole nr 19 w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole19.edupage.org/

    

   Dane teleadresowe jednostki:

   Przedszkole nr 19 w Tychach
   al. Niepodległości 154
   43-100 Tychy
   Tel: 32 227 42 64
   e-mail: p19@oswiata.tychy.pl

   Data publikacji strony internetowej: 
   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25

    

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

   • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści postu posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
   • niektóre zamieszczone w postaci załączników informacje, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
   • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
   • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych

    

   Powody wyłączenia: 

   • pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł najczęściej urzędów i instytucji, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w tamtejszych instytucjach, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
   • część treści pochodzi ze stron które zostały zaprojektowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
   • część obrazów i zdjęć ma funkcję dekoracyjną ożywiającą treść a nie informacyjną
   • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, a dodając zdjęcia w treści zaczną systematycznie wprowadzać tekst alternatywny.

    

   Ułatwienia na stronie internetowej: 

   Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

   • posiada wersję dla słabowidzących - uruchamianą jednym przyciskiem
   • dodatkowo ma możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
   • posiada łatwy, zrozumiały i intuicyjny interfejs - rozbudowana struktura nagłówków, stosowane są wyróżnienia, a także numerowane listy, 
   • posiada podświetlane "linki", z dokładną ich nazwą,
   • posiada podświetlone "pliki do pobrania" z dokładną ich nazwą 
   • załączniki dokumentów i pism pochodzących z placówki dodawane są w formacie pdf umożliwiającym łatwe pobranie i odczytanie ich.
   • umożliwia poruszanie się skrótami klawiszowymi
    skróty klawiszowe: TAB – przejście do kolejnego elementu SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
   • posiada dodatkowe boczne wysuwane menu
   • posiada ikonografię do zobrazowania opisu wydarzenia - w celu łatwiejszego zrozumienia treści
   • treści publikowane są czcionką czytelną posiadającą odpowiednią jasność, kontrast i kolor
   • treści są podawane w sposób jasny, logiczne, czytelny i zrozumiałe 

    

   Data sporządzenia deklaracji:

   Deklarację sporządzono dnia 2020-09-25
   Deklarację sporządzono przez Dyrektora Przedszkola Martę Cieślak

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marta Cieślak 
   e-mail: p19@oswiata.tychy.pl
   Telefon: 32 227 42 64

    

   Procedura wnioskowo-skargowa

   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    

   Dostępność architektoniczna

   • Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się przy osiedlowej uliczce, prowadzi do niego 1 stopnień - spocznik. Do budynku jest także możliwość wejścia przez  ogród - bez stopni i schodów. Wejście to służy także do celów ewakuacyjnych. Z każdej sali jest bezpośrednie wyjście na ogród - bez stopni i schodów, które także służą jako wyjścia ewakuacyjne. Od strony dostaw kuchennych znajduje się wyjście, które w razie konieczności jest wyjściem ewakuacyjne, posiada ono schody.
   • Budynek jest parterowy, jednopoziomowy, bez schodów na dostępnym dla osób z zewnątrz poziomie. Nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform (ze względu na infrastrukturę nie ma potrzeby ich posiadania). Nie posiada informacji głosowych i  pętli indukcyjnych. Posiada świetlne oznaczenia umożliwiające ewakuację. Posiada obrazkowe oznaczenia ewakuacyjne oraz oznaczenia pomieszczeń. Posiada korytarz oraz schody prowadzące do piwnicy, z których może korzystać tylko personel. W korytarzach budynku znajdują się przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna. Przejścia są szerokie, nie posiadają progów, umożliwiają sprawną komunikację. 
   • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
   • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz wicedyrektor przedszkola.
   • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Dyrekcja przedszkola zna jednak podstawowe zwroty migowe - te z grupy dla służb społecznych - oraz miga stosując alfabet migowy. 
   • Przed wejściem do przedszkola znajduje się parking dla samochodów, z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

    

   Aplikacje mobilne

   Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

  • Galeria zdjęć

    brak danych